ΣΧΕΤΙΚΑ

Σχετικά με το AgriDiverCluster

Το AgriDiverCluster, με Φορέα Αρωγό το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αποτελεί την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου με τίτλο «Δημιουργία συνεργατικού σχήματος για την αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας και των φυτογενετικών πόρων με έμφαση στα αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά και στις παραδοσιακές ποικιλίες για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων διατροφής». Εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters)», το οποίο έχει στόχο  τη δημιουργία  clusters από φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγειούς επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.

Ο Φορέας Αρωγός του AgriDiverCluster, μέσω της έρευνας που διεξάγει παράγει και μεταφέρει γνώση για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και την επίλυση επίκαιρων προβλημάτων του. Αρχικό πυρήνα αποτελούν δεκαπέντε ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι εκπροσωπούν δεκατέσσερις εταιρίες και εννέα συνεταιρισμούς (πάνω από 10.000 παραγωγούς), και οι οποίοι έχουν αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα αξιοποιώντας τους φυτογενετικούς πόρους της χώρας.

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X