ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Αντικείμενα

Αντικείμενο του AgriDiverCluster είναι η οργάνωση ενός πλαισίου στρατηγικής και ενεργειών, που θα οδηγήσουν στην διαμόρφωση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την εγκαθίδρυση του προτεινόμενου Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (cluster), αλλά και στην πρόταση συγκεκριμένης νομικής μορφής του, η οποία θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος και το προσδοκώμενο όφελος για τα μέλη του.

Στο πλαίσιο του cluster θα αναληφθούν δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης στελεχών των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε αυτό, μέσω της οργάνωσης ειδικών σεμιναρίων, όπως και δραστηριοτήτων διάχυσης και συνεργασίας. Σκοπός τους θα είναι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα αξίας των φυσικών προϊόντων να κατανοήσουν τη λειτουργία ενός τέτοιου σχηματισμού και να συμμετέχουν σε αυτό κατανοώντας πλήρως τις προσδοκίες και τα οφέλη που θα μπορούσαν να έχουν.

Η σύνδεση με ανάλογα clusters του εξωτερικού και η προβολή καλών πρακτικών στα μέλη, θα αποτελέσει ειδική δράση του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας. Παράλληλα, με την ευρεία δημοσιοποίηση των δράσεών του, το AGriDiverCluster θα κοινοποιηθεί σε επιχειρήσεις του κλάδου, για τις οποίες θα ληφθεί μέριμνα ώστε να συμμετέχουν στην τελική διαδικασία, αν το επιθυμούν.

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X