ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή

Από τον τεράστιο πλούτο φυτογενετικών πόρων της χώρας, μέχρι σήμερα καλλιεργείται συστηματικά  μόνο ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό (<1%).  Σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για παραγωγή ελληνικών προϊόντων με ταυτότητα και δυνατότητες αυθεντικοποίησης ελληνικών προϊόντων παραμένουν ακόμα λανθάνουσες και αναξιοποίητες, ενώ σε ερευνητικό επίπεδο κάτι τέτοιο είναι απολύτως εφικτό. Πολλά είδη συλλέγονται απευθείας από το φυσικό περιβάλλον και εμπορεύονται, παρότι σε αυτά περιλαμβάνονται είδη φυτών προστατευόμενα ή που απειλούνται με εξαφάνιση. Η κύρωση του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 511/2014) έγινε από το ελληνικό κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2019, και αποτελεί πλέον νόμο του κράτους (Ν. 4617 Τεύχος Α’ 88/10.06.2019)

και αδιαμφισβήτητο εθνικό ορόσημο στο θέμα της αειφορικής ή/και εμπορικής αξιοποίησης των εθνικών γενετικών πόρων.

 

Αποστολή μας αποτελεί

- η  αειφορική αξιοποίηση της βιοποικιλότητας και των φυτογενετικών πόρων της χώρας, με έμφαση στα είδη που μπορούν να παίξουν ιδιαίτερο λειτουργικό ρόλο στην διατροφή του ανθρώπου και των ζώων (αυτοφυή αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά, παραδοσιακές ποικιλίες οπωροφόρων, μικροί καρποί κ.α.)

- η υποστήριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους διάφορους κλάδους και στις αλυσίδες αξίας του αγροτοδιατροφικού τομέα, μέσω μεταφοράς γνώσεων και στοχευμένης εκπαίδευσης, αλλά και μέσω δημιουργίας δικτύων διάδοσης πληροφοριών και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων του cluster, με την πραγματοποίηση εκπόνησης κοινών προγραμμάτων έρευνας,  εκπόνηση κοινών δράσεων προώθησης προϊόντων και αξιοποίηση κοινών υποδομών.

-  η προστασία της βιοποικιλότητας και των φυτογενετικών πόρων της χώρας

- η εκπαίδευση και η ενημέρωση ομάδων στόχων του δικτύου (παραγωγοί, καταναλωτές κ.α.), αλλά και υφιστάμενων και εν δυνάμει στελεχών τους, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες που απαιτούνται σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο

- η συνεργασία με παρόμοια clusters της Ελλάδας και του εξωτερικού

- η σταδιακή μετατροπή της σημερινής συμβατικής παραγωγικής διαδικασίας σε μια διαδικασία έντασης γνώσης, καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας με παράλληλη ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του τομέα με απώτερο στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων  υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνωστικά πλεονεκτήματα και δυνατότητα εξαγωγικής  διείσδυσης σε ευρωπαϊκές και διεθνείς  αγορές.

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X