Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση και ενημέρωση ομάδων στόχων του δικτύου (παραγωγοί, καταναλωτές κ.α.) αλλά και υφιστάμενων και εν δυνάμει στελεχών τους, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες που απαιτούνται σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Στη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Ο πρώτος κύκλος έχει ως σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων φορέων τόσο με την ιδέα όσο και με τη λειτουργία των clusters, την ενημέρωση γύρω από καλές πρακτικές αλλά και την προώθηση συνεργασιών σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, σε τομείς όπως συνεργατικοί σχηματισμοί, κέντρα καινοτομίας, ανταγωνιστικότητα & επιχειρηματικότητα, πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης.

Ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίων θα αφορά, την αειφορική αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας και των φυτογενετικών πόρων, τη νομοθεσία που τη διέπει, τη δυνατότητα εκμετάλλευσής της,  την πιστοποίηση / αυθεντικοποίηση των παραγόμενων προϊόντων αλλά και των πρακτικών κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης των επιχειρήσεων, την δημιουργία προϊόντων ταυτότητας καθώς και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής με σκοπό καινοτόμων φυσικών προϊόντων.

Θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στο εσωτερικό και εξωτερικό για την επιμόρφωση των μελών. Ειδικά στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε clusters για ενημέρωση πάνω στη λειτουργία τους, όπως επίσης θα προσκληθούν μέλη από αυτούς να καταθέσουν την εμπειρία τους στα σεμινάρια ή και στις ενημερωτικές ημερίδες. Επισκέψεις σε σχετικές εκθέσεις του χώρου θα συντελέσουν στην ανάλυση της αλυσίδας αξίας.

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X