Συνεργασία

Συνεργασία

Η συνεργασία με παρόμοια Clusters της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (clusters) αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιχειρηματικότητα και την έρευνα και ανάπτυξη, παρέχοντας σημαντική ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία παίζοντας ρόλο στη διάγνωση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών που συχνά υποστηρίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, τα clusters συνδυάζουν πόρους και γνώσεις με στόχο τα μέλη τους να συνεργαστούν σε κοινές στρατηγικές και να διεξάγουν δραστηριότητες που είναι προς το συμφέρον όλων και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που τα αποτελούν. Οι συνεργασίες επικεντρώνονται στη δημιουργία κοινών δράσεων, επενδυτικών σχεδίων και μιας αειφόρου σχέσης για τη συμμετοχή σε κοινές περιοχές προτεραιότητας ευφυούς εξειδίκευσης που συνδέονται με τον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό.

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X