ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τρόπος Λειτουργίας

Το AgriDiverCluster θα έχει συγκεκριμένη νομική μορφή, η οποία θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος και το προσδοκώμενο όφελος για τα μέλη του.  Παράλληλα με την κατάρτιση, επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων των μελών του cluster, θα αποτυπωθεί η υφιστάμενή κατάστασή του (Stakeholder analysis), θα πραγματοποιηθεί SWOT analysis που θα εκπονηθεί κατά τη διάρκεια του cluster και της κατάρτισης των μελών του, αλλά και business plan το οποίο θα βασιστεί στα αποτελέσματα της SWOT Analysis.  Ο τρόπος λειτουργίας και χρηματοδότησής του θα συν-αποφασιστεί και θα ξεκινήσει μετά από την οριοθέτηση των προτεραιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, την καταγραφή των αναγκών τους και των αναμενόμενων προσδοκιών τους από το cluster και την παρουσίαση ενός κοινού επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα προκύψει μέσα από συν-δημιουργικές διαδικασίες και την καθοδήγηση του Φορέα Αρωγού.

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X